فیلم | زیرساخت‌های توسعه روستایی به دلیل کاهش روز افزون جمعیت روستایی و عشایری در خطر است

فیلم | زیرساخت‌های توسعه روستایی به دلیل کاهش روز افزون جمعیت روستایی و عشایری در خطر است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص تخلفات و ترک فعل های حوزه روستایی، گفت: زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل کاهش روز افزون جمعیت روستایی و عشایری در خطر است.

زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل کاهش روز افزون جمعیت روستایی و عشایری در خطر است

زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل کاهش روز افزون جمعیت روستایی و عشایری در خطر است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص تخلفات و ترک فعل های حوزه روستایی، گفت: زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل کاهش روز افزون جمعیت روستایی و عشایری در خطر است.

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

یکی از مهمترین قوانین مصوب مجلس یازدهم، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌باشد که بر اساس آن ضمن بیمه شدن زوج‌های نابارور از جوانان با اقداماتی مانند افزایش وام ازدواج به ۲۴۰ و ۳۰۰ میلیون و از خانواده‌ها نیز با اقداماتی مانند هدیه و تسهیلات تولد فرزندان حمایت شده است.