مصاحبه ها
ادامه
سخنرانی
ادامه
خضریان: عموم مشکلات کشور از بی کارکردی و کم کارکردی نخبگان در زمان مسئولیت است/ کواکبیان: بزرگترین ضربه به مشارکت را نمایندگان در مجلس یازدهم زدند
1402/11/24

خضریان: عموم مشکلات کشور از بی کارکردی و کم کارکردی نخبگان در زمان مسئولیت است/ کواکبیان: بزرگترین ضربه به مشارکت را نمایندگان در مجلس یازدهم زدند

مناظره علی خضریان و مصطفی کواکبیان نمایندگان مجلس یازدهم و دهم برگزار شد.