عقلانیت انقلابی به دنبال حل نظام مسائل کشور است

عقلانیت انقلابی به دنبال حل نظام مسائل کشور است

خضریان گفت: راه حل مواجهه با معادله و حل مسائل کشور عقلانیت انقلابی است چون فرصت اعتماد مردم به نیرو‌های انقلاب را صرف کار‌های بنیادین می‌کند.

به ظاهر انقلابی‌ها

به ظاهر انقلابی‌ها

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: به ظاهر انقلابی‌های امروز، هم راستا با سوپر انقلابی‌های دیروز که شاخصه مشترکشان تحمیل ارزش‌های لیبرالیسم به جامعه دین‌دار ایرانی به دلیل بی‌ایدئولوژی بودن است، عملاً ارزش‌های اسلامی و انقلابی را با توجیه عدم امکان‌پذیری کنار زده و با تیغ واقعیت، از آنها تصویری خیالی می‌سازد.

مانیفست انقلابیگری و چند تذکر رهبری برای انقلابی ماندن

مانیفست انقلابیگری و چند تذکر رهبری برای انقلابی ماندن

بی‌توجهی به روح حاکم سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان، در واقع به پایان بخشیدن به آن منجر می‌شود و مانیفست ارائه شده را از دایره توجه دائمی و بازخوانی‌های مکرر برای امروز و فردا خارج می‌کند.

در باب «بازسازی انقلابی و عقلانی»

در باب «بازسازی انقلابی و عقلانی»

انقلابی بودن حتماً بایستی همراه باشد با عقلانیت که شیوه صحیح جمهوری اسلامی از اوّل کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد. یک نقطه مهم در باب تحوّل، استفاده از خِرد جمعی است و تکیه‌بر عقلانیت که استفاده بشود.