مصاحبه ها
ادامه
سخنرانی
ادامه
جریان دانشجویی همچنان اطمینان بخش‌ترین نگهبان آرمان‌های  انقلابی ملت ایران است
1402/09/15

جریان دانشجویی همچنان اطمینان بخش‌ترین نگهبان آرمان‌های انقلابی ملت ایران است

خضریان در پایان بیان کرد: جریان دانشجویی همچنان با همه نشیب و فرازها اصیل‌ترین و اطمینان بخش‌ترین نگهبان آرمان‌ها و آرزوهای انقلابی ملت ایران است. جریانی که در اغلب بزنگاه‌های مهم تاریخی برای آزادی و عدالت یک ملت نقش مؤثر ایفا کند و با نگاهی جامع برای برخاستن دوباره ایران، از همه چیز خود بگذرد.